Organizačný poriadok Endorfin parku

Autor: admin (admin@chataziar.sk), Téma: Airsoft a Paintball
Vydané dňa 08. 09. 2006 (3267 × prečítané)
Tu nájdete organizačný poriadok Endorfin parku. Jeho dodržiavaním zabezpečujeme Vašu i svoju bezpečnosť a bezproblémový priebeh jednotlivých aktivít. Súhlas s jeho znením je základnou podmienkou vstupu do jeho priestorov.

Organizačný poriadok:

1. Bezpodmienečný dobrovoľný súhlas s Organizačným poriadkom

Bezpodmienečný dobrovoľný súhlas s týmto "Organizačným poriadkom" v plnom znení vyslovuje, potvrdzuje klient i návštevník vstupom do areálu Endorfin parku, či Chaty Žiar.
Ako návštevník sa definuje akákoľvek osoba, pohybujúca sa na súkromných, či prenajatých pozemkoch prevádzkovateľa.
Ako hráč, resp. klient sa definuje osoba, ktorá si zapožičala herný set od prevádzkovateľa.

3. Platobné podmienky a storná

3.1 Rezervácia sa považuje za záväznú po uhradení zálohy.
3.2 V prípadoch špecifikovaných v bodoch 3.2.1,3.2.2, 3.2.3 si prevádzkovateľ vyhradzuje právo postúpiť herný čas po uplynutí 15 minút od začiatku rezervácie ďalšiemu klientovi a prípadná uhradená zálohová platba, resp. celá úhrada prepadá v prospech prevádzkovateľa bez náhrady.
3.2.1 Hráči neuhradia objednanú hru vopred. 3.2.2 Hráči sa nedostavia k registrácii do termínu začiatku hry. 3.2.3. Hráči uhradia objednanú hru vopred a nedostavia sa k registrácii do termínu začiatku hry a neoznámia predpokladaný príchod.
4. Zodpovednosť za zdravie a hodnoty

4.1 Každý návštevník i klient je zodpovedný za svoje zdravie a majetok. Za akýkoľvek úraz, či poškodenie majetku klienta i návštevníka, alebo spôsobené klientom, či návštevníkom nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. Prípadné poistenie si rieši každý hráč individuálne.

5. Zákony hry
5.1 Každý je povinný mať pri vstupe na hraciu plochu nasadené ochranné pomôcky. Je zakázané si ich v priestoroch hracej plochy skladať z akéhokoľvek dôvodu!
5.2. Hrať môže každý, kto je starší 15 rokov, resp. v sprievode zodpovednej osoby staršej 18 rokov, ktorá za osobu mladšiu ako 15 rokov preberá plnú zodpovednosť.
5.3 Každý hráč na hernej ploche je povinný okamžite poslúchnuť akúkoľvek požiadavku rozhodcu.
5.4 Neuposlúchnutie sa trestá okamžitým vylúčením, resp. ukončením hry bez nároku na vrátenie poplatku.
5.5 Je zakázaná hra pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
5.6 Streľba na rozhodcu môže byť podľa uváženia rozhodcu dôvodom na okamžité vylúčenie, resp. ukončenie hry bez nároku na vrátenie poplatku.
5.7 Je zakázaná úmyselná streľba na divákov za ochrannou sieťou, pod trestom okamžitého vylúčenia, resp. ukončenia hry bez nároku na vrátenie poplatku.
5.8 Návštevník môže byť pri nerešpektovaní tohto poriadku takisto okamžite vykázaný. 5.9 Je zakázané vstupovať do herného priestoru vyznačeného ochrannými sieťami bez súhlasu animátora - vedúceho hry.